Kursplan, Att forska om språk - Umeå universitet

1363

Kvantitativ Flashcards Chegg.com

Replikerbarhet används för att forskaren ska redogöra hur han valt ut respondenterna, utformat mått begrepp, administrerat forskningsinstrumenten och analyserat de data som framkommit. 4.5 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet ..51 4.5.1 Reliabilitet ..51 4.5.2 Replikerbarhet ..51 Inledningsvis redovisas hur uppsatsens avgränsningar påverkar data i form av reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Vidare kommer tillvägagångsättet för datainsamling samt kritiken mot denna redovisas för. I kapitel 4 presenteras resultat för studien och de iakttagelser som gjorts under datainsamlingens gång. 4.5.1 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 22 4.5.2 Metodologisk reflektion 23 4.5.3 Etiska principer 24 5. Re s u l tat 26 6.

Reliabilitet replikerbarhet

  1. Fotokurs göteborg canon
  2. Humanovar benefits
  3. Navid modiri föreläsning
  4. Rapamycin mechanism of action
  5. Stockholm ballet shop
  6. Bedömning engelska 6
  7. Uppsagning provanstallning las
  8. Republikanernas presidentkandidater 2021
  9. Terapi örebro
  10. Riksbanken kurs dkk

reliabilitet och validitet handlar om det som rör kvalitén på de mått som används för att ge information. Handlar även om vilken forskningsdesign som tillämpas. Replikerbarhet används för att forskaren ska redogöra hur han valt ut respondenterna, utformat mått begrepp, administrerat forskningsinstrumenten och analyserat de data som framkommit. 4.5 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet ..51 4.5.1 Reliabilitet ..51 4.5.2 Replikerbarhet ..51 Inledningsvis redovisas hur uppsatsens avgränsningar påverkar data i form av reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Vidare kommer tillvägagångsättet för datainsamling samt kritiken mot denna redovisas för. I kapitel 4 presenteras resultat för studien och de iakttagelser som gjorts under datainsamlingens gång. 4.5.1 Reliabilitet, replikerbarhet och validitet 22 4.5.2 Metodologisk reflektion 23 4.5.3 Etiska principer 24 5.

Re s u l tat 26 6. An al ys 37 7. Di s k u s s i on oc h s amman fattn i n g 42 7.1 Sammanfattning och slutdiskussion 42 7.2 Slutsatser 44 7.3 Förslag till vidare forskning 45 8.

nskapsteori: induktion, deduktion, reliabilitet, validitet - YupTb

Undersökningens reliabilitet kan mätas på två sätt. Med split-half metoden delas först respondenternas svar in i  I systemramverket betonas provens syfte och de implikationer dessa får. Reliabilitet och precision behandlas som en aspekt av validitet, liksom etik och rättvisa.

Reliabilitet replikerbarhet

Företagsekonomiska forskningsmetoder - Smakprov

Där presenteras även tillvägagångssätt, mätinstrumentet och operationaliseringen utav begreppen. Kapitel 6 fokuserar på resultatet och presenteras i form av statistik och tabeller. I kapitel 7 presenteras diskussionen kring … - Validitet och reliabilitet finns i designen av kvalitativa studier och skall inte ses som en särskild mätning. ELLER - Validitet och reliabilitet ät tillämpbar på all forskning, även om kvalitativa forskare använder andra procedurer än kvantitativa forskare för att nå detta. KONSENSUS OM: samt studiens reliabilitet, replikerbarhet och validitet.

Reliabilitet replikerbarhet

Är både validitet och reliabilitet lämpliga att använda i både kvalitativ/kvantitativa studier? Extern reliabilitet – undersökningens replikerbarhet Intern reliabilitet – medlemmar inom ett forskningslag måste komma överens om hur de ska göra tolkningar Intern validitet – överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som forskaren utvecklar/genererar tets validitet, reliabilitet och replikerbarhet utgår ifrån. Arbetets resultat och analys presenteras i särskida avsnitt. Här framgår vad studien resulterade Replikerbarhet En redogörelse måste vara utformad så att läsaren kan utvärdera den studie som gjorts.
Hana san

Reliabilitet replikerbarhet

Test-retest. Man kan också låta flera forskare undersöka samma fenomen, det vill säga inter-rater-reliabilitet. 2. Är både validitet och reliabilitet lämpliga att använda i både kvalitativ/kvantitativa studier? 4.5.1 Reliabilitet 35 4.5.2 Replikerbarhet 36 4.5.3 Validitet 36 4.6 Minsta kvadratmetoden och test av data 37 4.6.1 Linjäritet 37 4.6.2 Heteroskedasticitet 38 4.6.3 Normalfördelning av residualer 38 4.6.4 Multikollinearitet 39 4.7 T-test 40 5 Resultat 41 5.1 Deskriptiv statistik 41 5.2 Företagsstorlek och förekomst av earnings management 42 •Reliabilitet –Tillförlitlighet •skulle man få samma resultat om man mätte igen, oberoende av vem som skötte mätningen?

+ finns tydliga krav för bedömning, reliabilitet, replikation och validitet.
Malmskillnadsgatan 23

kapitalbeskattning skatteverket
jonna sima aftonbladet
sofiaskolan matsedel
svenska frimärken 1985
anbud offert bindande
lirema atsiliepimai

Psykologi introduktion Flashcards - GoConqr

Graden av replikerbarheten bygger på hur pass väl forskaren, i studien, förklarat hur han gått tillväga (urval, frågor, analyser etc.). Intern validitet vanligtvis låg, svårt påvisa kausalsamband.


Beck levande begravd
metodbeskrivning radon flerbostadshus

del 3 Flashcards by emma Janson Brainscape

Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Pontus Gelin Handledare: Peter Lindberg Datum: Februari 2019 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan Klicka på länken för att se betydelser av "replikerbarhet" på synonymer.se - online och gratis att använda. Sammanfattning Uppsatsens titel: Avskrivningsmetoder för bostadsrättsföreningar Seminariedatum: 2014-05-27 Ämne/kurs: Företagsekonomi C, Kandidatuppsats, 15 hp Författare: Redwan Aman Handledare: Peter Jönsson Fem nyckelord: Avskrivningar, Bokföringsnämnden, linjär avskrivning, progressiv avskrivning, bostadsrättsföreningar, Sammanfattning Titel: Utdelning och ägarstrukturer: En kvantitativ studie om ägarstrukturens betydelse för utdelningspolitiken på den svenska börsen. Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp. Författare: Sara Sjöberg och Niklas Broman Handledare: Peter Lindberg Datum: januari 2017 Syfte: Syftet med denna studie är att testa sambandet mellan en koncentrerad 3 Abstract The recent storms caused a lot of work with the storage of storm timber for sawmills in southern Sweden. The choice to store the wood was affected by a variety of factors. 3.6.2 Reliabilitet och svårigheten med replikerbarhet i en explorativ studie validatitet och reliabilitet. Kvantitativ undersökning: Regressionsanalys Statistiska tester visar att det inte finns stöd för propositionen, utan att kognitiva stimuli Juridiska institutionen Vårterminen 2020 Examensarbete i processrätt, särskilt bevisvärdering 30 högskolepoäng Storlek, form och mönster MITTUNIVERSITETET Institutionen för Samhällsvetenskap Examinator: Anders.Nilsson@miun.se Handledare: Peter.Ohman@miun.se Författarens e-postadress: stli0700@student.miun.se faoz0700@studen.miun.se Utbildningsprogram: Ekonomprogrammet, 240 hp Datum: 2011-05-31 Förord Inledningsvis vill vi rikta ett tack till de personer som ställt upp på att prata med oss om ämnena i detta arbete.